Napotki za izvedbo

Za uspešno izvedbo načrtovanih rešitev in ukrepov so potrebni sledeči koraki: 

 • Načrtovanje sprememb od osnovne ideje do projekta
 • Pridobivanje ponudb in izbor primernih izvajalcev 
 • Priprava stavbe za načrtovano delo 
 • Pridobivanje dovoljenj
 • Nadzor izvedbe, itd.  
 
Imate premalo časa za te postopke ali ste laik in potrebujete pomoč strokovnjaka? Za osnovne napotke se lahko obrnete na energetsko svetovalno mrežo ENSVET. Za prenovo, ki vključuje večje število ukrepov, pa je priporočljivo angažirati strokovno pomoč, ki vas bo vodila skozi celoten projekt, med drugim pri:
 • izbiri primernega projektanta, izvajalca in nadzora;
 • vlogah za dovoljenja;
 • podpori glede financiranja in nepovratnih sredstev;
 • načrtovanju in nadzoru proračuna; 
 • nadzoru kakovosti izvedbe. 

Kdaj potrebujem gradbeno dovoljenje?

Mnoge ukrepe lahko izvedete brez gradbenega dovoljenja. Mednje sodi npr. tudi toplotna zaščita stavbnega ovoja ali menjava oken. V večstanovanjski stavbi veljajo posebna pravila glede potrebnega deleža soglasij etažnih lastnikov, ki vam jih bo po potrebi pojasnil vaš upravnik. Ne glede na to, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, se nameravanih posegov raje ne lotite brez projekta prenove. Če stavba ima energetsko izkaznico, boste v njej našli priporočene ukrepe, ki so dobra osnova za načrtovanje. Lahko pa z enakim namenom naročite hitri energetski pregled. Le s projektom v roki, boste lahko zbrali primerljive ponudbe izvajalcev in nadzorovali ustreznost njihovega dela. Če pa se lotevate del, ki bodo posegala tudi v konstrukcijo stavbe, ali če nameravate ob prenovi spremeniti namembnost stavbe, morate obvezno pridobiti gradbeno dovoljenje. Kakšen je postopek in za kaj mora kdo poskrbeti, je pregledno razloženo na spletni strani e-uprave Republike Slovenije

Če živite v stavbi kulturne dediščine, morate v vsakem primeru najprej zaprositi za kulturnovarstvene pogoje, za načrtovane ukrepe pa nato pridobiti še kulturnovarstveno soglasje. Oglejte si nasvete na tej povezavi

Kako najdem pravo podjetje za izvedbo?

Za izvedbo ukrepov boste morali poiskati primernega, usposobljenega izvajalca. Priporočljivo je, da za ponudbe zaprosite pri več podjetjih. Za pregled izvajalcev in pridobivanje ponudb je na voljo tudi več spletnih strani, med drugimi tudi ta spletna stran. 

Preiščite tudi tematske revije in priloge časopisov. Za stavbo kulturne dediščine pa vam bodo najbolje svetovali na pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Da bo lahko pripravil ponudbo, vas bo izvajalec obiskal in opravil ogled potrebnih opravil. Projekt prenove je pomemben zato, ker vsebuje tudi popis vseh del. Na njegovi podlagi vam bodo lahko izvajalci pripravili primerljive ponudbe in ne bo vam treba skrbeti, da se bo pozneje pojavila kopica nepredvidenih del ali večje količine uporabljenih materialov. Ponudnike seznanite tudi z vsemi drugimi pomembnimi dejstvi o stavbi, ki v projektu morda niso opisana, npr. pretekla izvedena dela, neznani vzroki za poškodbe konstrukcije in problemi z vlago. 

Strokovno znanje za stavbe kulturne dediščine

Za izvajanje prenove stavbe kulturne dediščine ni vsako podjetje ustrezno usposobljeno. V takšnih primerih so potrebna posebna znanja o materialih, postopkih izdelave in vgradnje ter razumevanje pomena varovanih vrednot stavbe. Poznate podjetje, ki je v preteklosti izvajalo vzdrževalna ali restavratorska dela v vaših prostorih? Če je tako, jih lahko vprašate, ali za projekt priporočajo koga iz svoje mreže. Še najbolje pa vam bodo svetovali strokovnjaki konservatorji iz pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ti vam bodo z veseljem pomagali, tudi če želite korektno prenoviti starejšo stavbo, ki sicer ni opredeljena kot kulturna dediščina.

Na kaj moramo biti pozorni pri ocenjevanju ponudbe?

Ključni korak do izbire primernega izvajalca je priprava razpisa za pripravo ponudb. Tu vam naj pomaga izkušen strokovnjak. Razpis mora biti tako zasnovan, da so prejete ponudbe enostavno primerljive. Hkrati pa morate vključiti dovolj stroge obvezne pogoje in zahteve, ki jim mora ponudnik zadostiti, ne glede na to, da morda ponuja zelo »ugodno« ceno. Morebitna priznanja, nagrade, certifikate in podobno, ki jih je prejel ponudnik in navedel v ponudbi, lahko ovrednotite z dodatnimi točkami. Priporočljivo je razpisati izvedbo »na ključ«. V pozivu natančno opišite dela, ki jih razpisujete, njihov namen in obseg. Navedite tudi kulturnovarstvene pogoje, če gre za stavbo kulturne dediščine.

V vsakem primeru naj ponudba vključuje vsaj naslednje:

 • Natančen opis ponujenih materialov in sistemov (npr. naziv fasadnega sistema konkretnega proizvajalca ali tipa in proizvajalca stavbnega pohištva).
 • Kaj je zajeto v ceni in kakšni so morebitni dodatni stroški. 
 • Opis morebitnih ugotovljenih odstopanj izmer in količin, ki jih je ugotovil ponudnik na podlagi lastnega ogleda dejanskega stanja v primerjavi s popisom del, ki je sestavni del razpisa.
 • Terminski načrt v okviru predvidenega trajanja del.
 • Navedba vsaj treh referenčnih del izvajalca s kontaktnimi podatki naročnikov.
 • Opis lastne delovne ekipe in navedba morebitnih podizvajalcev ter del, ki jih bodo ti opravili.
 • Dokazila o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti in ekonomske ali finančne sposobnosti.
 

Na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi?

Kako pripravim svojo nepremičnino za izvedbo del? 

 • Z izvajalcem del se posvetujte o tem, kateri prostori morajo biti dostopni, da bo izvedba del mogoča. Zaščitite notranjost, pohištvo in vse druge občutljive dele tako, da jih pokrijete ali začasno umaknete, ali pa se dogovorite, da to opravi izvajalec. 
 • Izvajalci pogosto sodelujejo s podizvajalci. Poskrbite, da je jasno, kdo je vaša kontaktna oseba in kdo je odgovoren za vsa dela, ki jih je treba opraviti, ter morebitna jamstva za izdelke. 
 • Lahko se zgodi, da se med izvajanjem del pojavijo stvari, ki jih ne vi in ne izvajalec niste predvideli, in ki lahko vplivajo na dodatne stroške dela. Poskrbite, da se vnaprej dogovorite o tem, kako se boste spoprijeli s tovrstnimi situacijami. 
 

Na kaj morate biti pozorni ob zaključku izvedbe?

Ko določite zahteve glede kakovosti izvedbe, se tudi dogovorite, kako se bo ta kakovost po izvedbi nadzorovala. Pri ukrepih kot je vgradnja fotonapetostnih modulov, lahko podatke o delovanju sistema preberete s kontrolne plošče, za oceno uspešnosti izolacijskih ukrepov pa nimate na voljo takega orodja. Rezultati bi v tem primeru morali bi biti opazni pri znižanju stroškov za ogrevanje, vendar je to zelo odvisno od vremenskih značilnosti v posamezni ogrevalni sezoni, pa tudi od bivalnih navad. Vedeti morate tudi, da se izračuni v projektu vedno izdelajo pri standardnih robnih pogojih, zato se načrtovani prihranki lahko razlikujejo od dejanskih. Če ste izvedli več ukrepov, se njihovi učinki prepletajo, zato je težko določiti individualna merila za vsak ukrep posebej. Zelo priporočljivo pa je, da po zaključku del v prvi ogrevalni sezoni naročite dve preiskavi. Pregled s termografsko kamero bo pokazal, ali je bila toplotna zaščita položena enakomerno, tudi npr. na delih kot so okenske špalete, police in preklade. Test zrakotesnosti (Blower Door test) pa bo pokazal, ali so na ovoju stavbe ostala netesna mesta, zlasti na stikih med stavbnim pohištvom in zidovjem. Ti preiskavi lahko vključite v pogodbo kot element dokazovanja kakovosti izvedbe in določite ravnanje v primeru, da so rezultati neustrezni.